Zákaznícka podpora:0911 931 019obchod@euroshopy.sk

Ako reklamovať

Reklamačný poriadok

1. Vždy si skontrolujte zásielku pri preberaní !

2. Ako postupovať pri reklamovaní tovaru ?

3. Čo musíte poslať spolu s Vašou reklamáciou ?

4. Na aké poškodenie sa nevzťahuje záruka ?

5. Aká je doba na vybavenie reklamácie ?

6. Alternatívne riešenie sporov

 

1.
 Vždy si skontrolujte zásielku pri preberaní !

 

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od kuriéra alebo pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Je potrebné spísať s prepravcom škodový protokol (ten si vyžiadate priamo od kuriéra).

2.
  Ako postupovať pri reklamovaní tovaru ?

 

V prípade reklamácie nás kupujúci telefonicky (e-mailom) kontaktuje a zašle reklamovaný tovar na nasledujúcu adresu:  

Ak je reklamovaný tovar väčších rozmerov, po tovar si prídeme k zákazníkovi (po vzájomnej dohode), preto je dobré reklamáciu vopred ohlásiť. Zákazník posiela tovar na svoje náklady, vybavenú reklamáciu mu potom zašleme na naše náklady. Pokiaľ si zákazník tovar nezakúpil u nás a chce ho reklamovať, účtujeme si za vybavenie reklamácie a dopravu manipulačný poplatok.

3.
 Čo musíte poslať spolu s Vašou reklamáciou ?

 

Každý balík - reklamácia musí byť riadne zabalená (najlepšie v krabici akej to prišlo) a má obsahovať:

- reklamovaný tovar vrátane príslušenstva (pri niektorom tovare netreba, preto je najlepšie nás kontaktovať buď e-mailom alebo telefonicky),

- kópiu faktúry, záručný list (pokiaľ nie je, faktúra slúži zároveň ako záručný list)

- popis závady a kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail).

- Reklamácia tovaru                         (formulár tu)      

                                                                                     

 

Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Reklamovaný tovar by mal byť dodaný čistý ! Pri zaslaní reklamácie k nám  dobierkou nebude táto zásielka prijatá, dobierky zákazníkov nepreberáme !

V prípade reklamácie postupujeme podľa všeobecného predpisu §622 a §623 OZ O zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru:

§ 622
(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 
§ 623
(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 
 
4.
  Na aké poškodenie sa nevzťahuje záruka ?

 

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

  • - prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
  • - znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
  • - používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
  • - vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí
  • - zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
  • - prepätím, napr. pri údere blesku
  • - pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
  • - mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

5.
  Aká je doba na vybavenia reklamácie ?
  Aké sú záručné podmienky ?

 

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 kalendárnych dní v súlade zo zákonom č. 250/207 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Každú reklamáciu zasielame do autorizovaného servisu na ďalšie posúdenie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znovu od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. 

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ, ktorý v objednávke doplní IČO a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba je 12 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar. Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

6.
 Alternatívne riešenie sporov

 

V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia,Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch Tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u Kupujúceho, alebo odporučí Tovar dopraviť do servisného strediska.

×