Tovar bol pridaný do košíka


Prejsť do košíka
Produkty
Stať sa fanúšikom facebook
E-mailový spravodaj
novinky e-mailom

Zadajte svoj e-mail a my Vám budeme
posielať zaujímavé ponuky, súťaže a akcie!


Pricemania-overny-obchod

Pravidlá súťaže FACEBOOK

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE NA FACEBOOKU

 

 

 

ŠTATÚT A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „zDIEĽAJ, DAJ LIKE NAŠEJ STRÁNKE A VYHRAj!“

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže s názvom „Zdieľaj, daj like našej stránke a vyhraj!“ (ďalej len „súťaž"). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom na území Slovenskej republiky.

1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže je spoločnosť Euronáradie SK s.r.o.., so sídlom Námestie Slobody 1016/6, 022 01 Čadca SR, IČO:51155486 | DIČ:2120623450 | IČ-DPH:SK2120623450, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel Sro vložka číslo 68863/L, prevádzka Námestie Slobody 1016/6, 022 01 Čadca SR  (ďalej len „Organizátor“).

2. TERMÍN A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž sa bude konať na území Slovenskej republiky v termíne od 23.11.2017 do 17.12.2017 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“). Po uplynutí doby trvania súťaže bude výherca vyžrebovaný 18.12. 2017 o 12.00 h a následne kontaktovaný prostredníctvom stránky facebook.

3. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Účastníkom súťaže sa môže stať výhradne fyzická osoba staršia ako 18 rokov s pobytom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej tiež "účastník" alebo "súťažiaci"). 

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Organizátora súťaže. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom Organizátora, výhra sa neodovzdá. Ďalej sú zo súťaže vylúčené akékoľvek ďalšie osoby, ktoré sa podieľali na vývoji alebo organizácii tejto súťaže, ako aj im blízke osoby.

V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá sa podieľala na vývoji alebo organizácii tejto súťaže, alebo osoba im blízka, výhra sa neodovzdá. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Z. z., v platnom znení, Občianskeho zákonníka.

Rovnako tak sa výhra neodovzdá v prípade, že Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého správania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, hlavne pokiaľ zistí, že súťažiaci porušili tieto pravidlá alebo sa pokúšali skresliť celkové výsledky súťaže, a to akýmkoľvek spôsobom.

4. PRINCÍP A PODMIENKY SÚŤAŽE

Účastník sa do súťaže zapojí tým, že v priebehu doby konania súťaže splní nasledujúce podmienky:

1.     V období od 23.11. do 17.12.2017 dá like našej stránke na facebooku Euroshopy („Páči sa mi to !“- stránka Euroshopy)

2.     Bude zdieľať vo svojom facebook profile náš súťažný obrázok s názvom “Zdieľaj, daj like našej stránke a vyhraj!“  

Podmienkou je taktiež prevzatie výhry najneskôr do 29.12.2017, inak výhra prepadne v prospech ďalšieho výhercu, ktorého následne organizátor súťaže  vyžrebuje.

5. URČENIE VÝHErCU

Výherca tejto súťaže bude vybraný náhodným losovaním a to 18.12.2017 o 12.00 h. Losovanie prebieha za účasti  zástupcov usporiadateľa. Vylosovaný výherca budú kontaktovaný Usporiadateľom a to za pomoci kontaktných údajov uvedených na stránke facebook alebo prostredníctvom správy facebook. Pokiaľ tieto kontaktné údaje nebudú funkčné, alebo v prípade, že výherca odmietne výhru prijať, vyžrebujú sa ďalší výhercovia.

6. VÝHRY V SÚŤAŽI A ICH UPLATNENIE

Výhra v súťaži Zdieľaj, daj like našej stránke a vyhraj!“:

Multifunkčný nožík – VICTORINOX FOR BOSCH–  69,90 € s DPH

Špecifikácia výhry:

- multifunkčný nožík

- dlhoročné technológie a kvalita

- s kvalitným svetielkom, ideálny do vrecka

 

UPLATNENIE VÝHRY:

Výherca bude kontaktovaný Organizátorom súťaže, alebo jeho povereným zástupcom dňa  18.12.2017 po 12.00 h. Organizátor súťaže, alebo jeho poverený zástupca dohodne s výhercom termín a miesto odovzdania výhry. V prípade, že sa s výhercom vo vyššie uvedenom termíne nepodarí dohodnúť na termíne čerpania výhry z dôvodov na strane výhercu, zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry.

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhry. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná. Výhru nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. 

7. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účasťou v súťaži / v tomto prípade sa účastníkom súťaže stáva automaticky každý zákazník, ktorý bude zdieľať náš súťažný obrázok na stránke Euroshopy - facebook „ Zdieľaj, daj like našej stránke a vyhraj!“ / prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

Účasťou v súťaži súhlasí súťažiaci so zaradením všetkých ním poskytnutých osobných údajov (ďalej len „Údaje“) do databázy organizátora súťaže a s ich následným spracovaním prostredníctvom povereného spracovateľa pre marketingové účely, t. j. ponúkania výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách adresným listom, ponukovým katalógom, ako aj telefónom, faxom či elektronickou poštou v súlade so zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, a to na dobu neurčitú, t.  j.  do odvolania súhlasu.  Účastník berie na vedomie, že má právo podľa zák. č. 122/2013 Z. z., t. j. predovšetkým že poskytnutie Údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne a písomne kedykoľvek odvolať písomným podaním na info@euroshopy.sk, má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovania nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atď.

Účastníci súťaže výslovne súhlasia s tým, že Organizátor súťaže je oprávnený užiť v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Z. z., v platnom znení, Občianskeho zákonníka, bezplatne meno, priezvisko a adresu výhercu súťaže v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Organizátora v súvislosti s touto súťažou a ním poskytovaných služieb s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy výhercu súťaže, a to počas 5 rokov od ukončenia súťaže.

 

 

8. ĎALŠIE USTANOVENIA

Organizátor si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá.

Vymáhanie účasti v súťaži či súťažnej výhry súdnou cestou je vylúčené.

V prípade, že dôjde ku zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude toto vykonané písomne vo forme dodatku a zverejnené rovnakým spôsobom ako tieto pravidlá súťaže. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety.

Organizátor týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora ako uvedené v týchto pravidlách. 

Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné problémy s funkčnosťou internetovej stránky, kde budú informácie o súťaži uverejnené.

Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky a lehoty odovzdávania výhier v prípade, že mu výhra nebude poskytnutá tak, aby mohla byť výhercom odovzdaná v súlade s pravidlami súťaže.

Úplné a záväzné pravidlá súťaže sú dostupné na www.eshop.euronaradie.sk, zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle Organizátora súťaže.

 

Tieto pravidlá sú platné odo dňa ich vyhlásenia a účinné odo dňa zahájenia súťaže, t. j. od 30. 12. 2017.