Tovar bol pridaný do košíka


Prejsť do košíka
Produkty
Stať sa fanúšikom facebook
E-mailový spravodaj
novinky e-mailom

Zadajte svoj e-mail a my Vám budeme
posielať zaujímavé ponuky, súťaže a akcie!


Pricemania-overny-obchod

Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenie

2. Aké sú naše kontaktné údaje ?

3. Čo je predmetom zmluvy ?

4. Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy 

5. Aké sú ceny a priebeh platenia ?

6. Dodacia lehota

7. Dopravné podmienky, poštovné

8. Zrušenie objednávky - storno

9. Záruka a servis

10. Odstúpenie od zmluvy

11. Ochrana osobných údajov 

12. Záverečné ustanovenie

13. Alternatívne riešenie sporov

 

 

 

 

 

 

1.

 Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Euronáradie SK s.r.o.., so sídlom Námestie Slobody 1016/6, 022 01 Čadca SR, IČO:51155486 | DIČ:2120623450 | IČ-DPH:SK2120623450Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel Sro vložka číslo 68863/L, prevádzka Námestie Slobody 1016/6, 022 01 Čadca SR (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej  predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

 

2.

 Aké sú naše kontaktné údaje ?

Kontaktné údaje predávajúceho:

mail: info (at) euroshopy.sk

Telefón: +421/41/ 4333 412-3

 

Poštová adresa:

Euronáradie SK s.r.o.

Námestie Slobody 1016/6 

022 01 Čadca 


Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 

Slovenská Sporitelňa a.s.

Číslo účtu: 5137721530/0900

IBAN: SK6309000000005137721530 | BIC: GIBASKBX

 

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel Sro vložka číslo 68863/L     

 


 

3.

 Čo je predmetom zmluvy ?

Predmetom zmluvy sú len položky uvedené v kúpnej zmluve – objednávke (ďalej len tovar). Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy k reklamácii tovaru. 


 

4.

 Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí vo formulári. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Pri každom tovare je uvedená cena vrátane DPH. Obrázky produktov sú ilustračné. Technické zmeny a omyly vyhradené.

Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu(množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a pod.), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky, či písomne. Odmietnutie predávajúceho objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú. 

Ak je medzi účastníkmi uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Trvalí zákazníci, s ktorými je uzatvorená písomná kúpna zmluva, využívajú výhody dohodnuté pri podpisovaní zmluvy, resp. jednostranne ponúkaných predávajúcim po uzatvorení zmluvy na jeho internetovej stránke.  

5.

 Aké sú ceny a priebeh platenia ?

Ponúkané ceny uvedené na stránkach predávajúceho sú platné v dobe objednania. Ceny uvedené vo vytlačenom cenníku sú platné do vydania nového cenníka. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri  výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcu a ostatných dodávateľov tovaru. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti v pokladnici predávajúceho. Predávajúci  si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. K cene tovaru je pripočítaná cena dopravy, ktorá závisí od hmotnosti tovaru. 


 

6.
 Dodacia lehota

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre rýchle vybavenie dodávky. V prípade, že tovar je na sklade, zaväzuje sa predávajúci tovar vyexpedovať alebo odovzdať dopravcovi do 3 pracovných dní.  Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak oneskorenie je spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim. 

Väčšina tovaru je v prevažnej miere stále na sklade. Niektorí výrobcovia ale neoznámia včas výpadok výroby či oneskorenie dodávky. V prípade, že objednaný tovar nebude na sklade alebo ho nebude možné dodať prepravcovi do 3 dní, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. 

7.
 Dopravné podmienky, poštovné

Dodacia lehota je do 1-3 dni od odovzdania zásielky prepravcovi. (Avšak niektorý druh tovaru je na objednávku - dodacia doba je dlhšia). Kupujúci je povinný tovar od prepravcu prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade, akýchkoľvek nezrovnalostí ihneď oznámiť prepravcovi. Faktúra, daňový doklad sú vložené v balíku. V prípade dobierky, doklad o úhrade zásielky odovzdá prepravca a vyberá hotovosť. 
 

  8.

 Zrušenie objednávky - storno

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania. (Po 2 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky zašle kupujúci e- mailom predávajúcemu (info@euroshopy.sk).


 


9.
 Záruka a servis

Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Predávajúci poskytne záruku za akosť a úplnosť dodávky. Tovar je dodaný so zárukou minimálne 24 mesiacov (pri niektorom tovare je možnosť predĺžiť záruku). Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru závady, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy telefonicky alebo písomne.

10.
 Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 7, ods. 1. zákona č. 102/2014 Z. z.) O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní. (Viac v sekcií - Ako vrátiť tovar !!!) Odstúpenie od zmluvy musí byť zaslané listom alebo elektronicky na adresu firmy Euronáradie SK s.r.o. 

 

 Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na druhej strane, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu.

 

11.
 Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.euroshopy.sk zaručuje všetkým zákazníkom ochranu ich osobných údajov. Údaje slúžia výhradne k úspešnému vybaveniu objednávok a neposkytujú sa tretím osobám či inštitúciám, s výnimkou prepravcu. Tieto informácie sa riadia zákonom č. 122/2013 Z.z.. o ochrane osobných údajov. Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať listom doručeným do sídla spoločnosti. V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých údajov, po splnení účelu, po podaní námietky alebo v prípade zrušenia budú tieto údaje zlikvidované.

 

 

 

12.
 Záverečné ustanovenie

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z.. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

 

13.
 Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia,Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 

V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch Tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u Kupujúceho, alebo odporučí Tovar dopraviť do servisného strediska.